Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Begripsbepalingen

 1. SpangenbergGroep gevestigd te Maastricht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer 14069099.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SpangenbergGroep een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie SpangenbergGroep een offerte heeft uitgebracht.

Artikel 2. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen SpangenbergGroep en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever een volledig ingevuld en ondertekende Samenwerkingsovereenkomst Telefoonservices aanlevert bij SpangenbergGroep.
 2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door SpangenbergGroep, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft SpangenbergGroep het recht de prijzen hierop aan te passen.
 4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor SpangenbergGroep enkel bindend indien schriftelijk aanvaard.
 6. SpangenbergGroep heeft het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.
 7. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 8. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop SpangenbergGroep een volledig ingevuld en ondertekende Samenwerkingsovereenkomst Telefoonservices aanlevert bij SpangenbergGroep.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal SpangenbergGroep zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de ondertekende Samenwerkingsovereenkomst Telefoonservices, ten laatste binnen 7 werkdagen.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft SpangenbergGroep het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanleveren van alle gegevens, informatie en andere voor het uitvoeren van de dienst noodzakelijke stukken. SpangenbergGroep start de dienst ten laatste 7 dagen na het ontvangen van alle relevantie gegevens.
 4. Indien voor de uitvoer van de dienst noodzakelijk is om toegang tot systemen van de opdrachtgever te hebben dan stelt opdrachtgever SpangenbergGroep daar toe in staat. Alle extra kosten die verband houden met het inregelen van toegang tot de systemen van de opdrachtgever komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Iedere actie die op een systeem van Opdrachtgever plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van de toegang tot het systeem dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan SpangenbergGroep te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 6. SpangenbergGroep bepaalt bij toegang tot systemen van de opdrachtgever zelf welke login namen en wachtwoorden daarvoor gebruikt worden.
 7. SpangenbergGroep heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien Opdrachtgever de Overeenkomst niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 4. Wijziging dienst

 1. Alle wijzigingen in de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en worden gefactureerd aan Opdrachtgever.
 2. Indien SpangenbergGroep, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de bevestiging van de dienst, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is SpangenbergGroep gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Voorwaarde is dat SpangenbergGroep tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van al uitgevoerd meerwerk.

Artikel 5. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven.
 2. Alle prijzen van SpangenbergGroep zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Het is SpangenbergGroep toegestaan jaarlijks de prijzen met maximaal 5% te verhogen (indexeren), zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de betreffende Overeenkomst op te zeggen. Prijswijzigingen worden door SpangenbergGroep per e-mail toegestuurd.
 4. Bij de telefoonservice van SpangenbergGroep is het tarief van toepassing op een gesprek met afhandeltijd van maximaal 120 seconden.
 5. Bij overschrijding van deze afhandeltijd van 120 seconden brengt SpangenbergGroep Euro 0,03 per seconde in rekening.
 6. Bij structurele overschrijding van de standaard afhandeltijd zal SpangenbergGroep een voorstel doen voor een gewijzigde abonnementsvorm met daarin aangepaste afhandeltijden.
 7. Gebruiksafhankelijke bedragen zijn door Opdrachtgever verschuldigd op basis van het daadwerkelijk geregistreerde gebruik achteraf. Rapportage over het door SpangenbergGroep geregistreerde verbruik zijn voor de opdrachtgever beschikbaar.
 8. SpangenbenbergGroep is gerechtigd de periodieke en verbruiksafhankelijke bedragen aan te passen op basis van de ontwikkelingen van het prijsniveau in de markt, evenals wegens van overheidswege opgelegde kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten, evenals wegens wijzingen in de door operators, tussenpartij of andere leveranciers waarvan de verstrekking van de diensten afhankelijk is, in rekening te brengen prijzen. Opdrachtgever wordt tijdig, in beginsel een maand voor inwerkingtreding, op de hoogte gesteld van een door te voeren prijswijziging. Prijswijzigingen onder de 10% geven de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 6. Gebruiksvoorwaarden

 1. Indien opdrachtgever een toename van het callverkeer verwacht die afwijkt van het normale patroon dan dient opdrachtgever SpangenbergGroep hier tijdig van op de hoogte te stellen.
 2. Opdrachtgever draagt zorg voor, en staat in voor, stipte naleving van de wet- en regelgeving in de Telecommunicatiewet, soortgelijke wet- en regelgeving in het buitenland, evenals binnen de Telecommunicatiebranche geldende gedragsregels en convenanten, zoals het convenant tot het tegengaan van Oneigenlijk gebruik van informatienummers en overige regelingen, al dan niet van overheidswege opgelegd. Bovendien zal Opdrachtgever zich houden aan buitenlandse wetten regelgeving, indien van toepassingen op de diensten.

Artikel 7. Aangeleverde gegevens, bestanden en gegevensdragers

 1. Alle door een opdrachtgever in het kader van een overeenkomst aan te reiken gegevens en bestanden dienen door hem te worden aangeleverd in het door SpangenbergGroep aangegeven format en op de door SpangenbergGroep aan te geven wijze. Fouten of vertragingen die (mede) ontstaan omdat de opdrachtgever zich hier niet aan houdt kunnen niet leiden tot enige aansprakelijkheid van SpangenbergGroep. De opdrachtgever vrijwaart SpangenbergGroep voor eventuele aanspraken van derden ten gevolge van dergelijke fouten of onvolkomenheden.
 2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de eventuele schade die SpangenbergGroep lijdt ten gevolge van fouten of onvolkomenheden in de door hem aangeleverde gegevens, bestanden of gegevensdragers. Hieronder dienen mede te worden verstaan eventuele virussen, wormen of andere elektronische elementen.
 3. Opdrachtgever garandeert ten aanzien van door hem aan SpangenbergGroep te leveren gegevens, bestanden en gegevensdragers dat hij gerechtigd is deze ter beschikking te stellen en dat SpangenbergGroep

Artikel 8. Gebruik van de verstrekte gegevens

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de door SpangenbergGroep verstrekte gegevens te gebruiken voor een ander doel dan in de overeenkomst bepaald is.
 2. Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen, zullen door SpangenbergGroep verstrekte gegevens slechts eenmalig door Opdrachtgever worden gebruikt en zal dit eenmalig recht bij bedrijfsgegevens na verloop van drie maanden en bij consumentengegevens na verloop van vier weken nadat SpangenbergGroep desbetreffende gegevens heeft verstrekt, vervallen. Na afloop van het toegestane gebruik is Opdrachtgever verplicht om de gegevens direct te vernietigen c.q. te verwijderen.
 3. SpangenbergGroep staat niet in voor de juistheid en de volledigheid van de door haar verstrekte gegevens.
 4. SpangenbergGroep is gerechtigd aan door haar verstrekte gegevens een aantal controlegegevens (zoals adressen) toe te voegen. Indien deze controlegegevens uitwijzen dat Opdrachtgever zich niet houdt aan het overeengekomen gebruik, is daarmee het volledige bewijs van zijn toerekenbare tekortkoming geleverd, behoudens tegenbewijs zijnerzijds.
 5. In geval van overtreding van één van de bepalingen in dit artikel, verbeurt Opdrachtgever (per overtreding) aan SpangenbergGroep een eenmalige, onmiddellijke en niet voor verrekening vatbare boete van €5.000, – evenals een boete van €5.000, – voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van SpangenbergGroep op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

Artikel 9. Privacy

 1. Indien de overeenkomst met zich brengt dat SpangenbergGroep aan de opdrachtgever persoonsgegevens (of gegevens die aan tot personen herleidbare bestanden kunnen worden) verstrekt, zijn ook de volgende voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.
 2. Opdrachtgever zal SpangenbergGroep voorafgaande aan de verstrekking van de in artikel 10.1 bedoelde gegevens informeren over het doel waarvoor de verstrekte gegevens zullen worden aangewend.
 3. SpangenbergGroep zal afdoende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.
 4. SpangenbergGroep spant zich in voor geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisneemt.
 5. SpangenbergGroep sluit met alle medewerkers die van SpangenbergGroep een overeenkomst ter geheimhouding. Alle medewerkers van SpangenbergGroep die in aanraking komen met persoonsgegevens van of voor de opdrachtgever zullen indien nodig een aanvullende geheimhoudingsverklaring ondertekenen.
 6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan door SpangenbergGroep verstrekte persoonsgegevens buiten Nederland te brengen of te verspreiden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming.
 7. Indien Opdrachtgever aan SpangenbergGroep persoonsgegevens verstrekt, staat hij ervoor in dat ten aanzien van die gegevens is voldaan aan de toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (waaronder o.a. de Wet Bescherming Persoonsgegevens) en dat de verstrekking aan en bewerking door SpangenbergGroep is toegestaan onder deze regelgeving. Opdrachtgever zal ten aanzien van de door SpangenbergGroep aan hem geleverde persoonsgegevens eveneens aan deze regelgeving voldoen. Opdrachtgever vrijwaart SpangenbergGroep voor aanspraken van derden die ontstaan als gevolg van het feit dat niet is voldaan aan deze regelgeving.
 8. Opdrachtgever zal dusdanige voorzieningen van technische en organisatorische aard treffen ter beveiliging van zijn Diensten dat derden niet onbevoegd kennis kunnen nemen van door SpangenbergGroep verstrekte gegevens of daarover onbevoegd de beschikking (kunnen) krijgen.

Artikel 10. Beschikbaarheid van de diensten

 1. SpangenbergGroep zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de geleverde diensten te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen gelden ten aanzien van de beschikbaarheid van de diensten de volgende voorwaarden
 1. SpangenbergGroep heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. SpangenbergGroep is niet aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 2. SpangenbergGroep zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 11. Storingen en overmacht

 1. SpangenbergGroep is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 2. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanval, DoS of DDoS- attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat SpangenbergGroep door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van SpangenbergGroep kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 12. Duur en opzegging

 1. De standaard duur van de overeenkomt is 6 maanden.
 2. Opzegging geschiedt voor het einde van de overeengekomen periode, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, overeenkomst wordt steeds stilzwijgend voor een periode van 6 maanden verlengd.
 3. Opzegging door Opdrachtgever geschiedt op schriftelijke en aangetekende wijze met inachtneming van de gestelde opzegtermijn van 2 maanden.
 4. SpangenbergGroep heeft het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van SpangenbergGroep op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden

 1. SpangenbergGroep hanteert standaard automatisch incasso als wijze van betalen.
 2. In geval van betaling op basis van facturatie zal voor zal SpangenbergGroep maandelijks een digitale factuur sturen naar de opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. Toeslag voor facturatie bedraagt Euro 5,- per maand.
 3. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie. Indien gewenst kan Opdrachtgever een papieren factuur ontvangen, hiervoor wordt er een extra bedrag van €5,- per factuur in rekening gebracht.
 4. Bij niet, dan wel niet tijdige betaling is wederpartij van rechtswege in verzuim. Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen is voldaan of indien een automatisch incasso is geweigerd of gestorneerd, heeft SpangenbergGroep recht op vergoeding van alle redelijke rechtelijke en buitengerechtelijke kosten die SpangenbergGroep in verband daarmee maakt. Deze kosten worden vastgesteld op minstens 15% van het verschuldigde; hiernaast heeft SpangenbergGroep recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente over het door de opdrachtgever verschuldigde. SpangenbergGroep is gerechtigd bij niet (tijdige) betaling, geweigerde automatische incasso of storneringen  administratiekosten in rekening te brengen van €7,50 voor de 1e herinnering en €12,50 voor een aanmaning.
 5. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Opdrachtgever meegedeeld en heeft SpangenbergGroep het recht om een bedrag van €15 ,- aan administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. SpangenbergGroep heeft tevens het recht om vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden, de (verdere) nakoming van haar verplichtingen en dienstverlening te staken en op te schorten totdat volledige voldoening heeft plaatsgevonden.
Ook via WhatsApp!